Pencapaian Piagam Pelanggan 2010 PDF Print E-mail

100%PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2010

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Bahagian Pembangunan


Unit Perancang Ekonomi Negeri.......................................
 • Menyediakan Kertas-Kertas MMK dalam masa 14 hari bekerja bermula dari tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa berkenaan

 • Memproses permohonan projek-projek pelaburan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan.

 • Menerbitkan laporan berkala (dwi tahunan) dan laporan tahunan Negeri Kelantan dalam masa yang ditetapkan  sebelum Jun  tahun berikutnya.

..........100%..........

 

100%

 

100%

 

Bahagian Perumahan
 • Urusan bayaran jelas Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam tempoh tidak lebih 15 minit.
  Urusan memproses permohonan baru Rumah Awam Kos Rendah/Kos Sederhana Rendah (RAKR/RAKSR) dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima bergantung kepada kesediaan rumah.
 • Urusan memproses permohonan pindah milik unit Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Tindakan pembaikian/penyelenggaraan Rumah Awam Kos Rendah/Kos Sederhana Rendah (RAKR/RAKSR) dalam masa 5 hari dari tarikh permohonan/aduan diterima.
 • Urusan memproses permohonan kuota penjualan rumah kepada Bukan Melayu oleh pemaju perumahan dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

100%

 

100%

 

100%

 

90%

 

100%

 

 

Bahagian Kerajaan Tempatan

 

 • Penyaluran Dasar dan Arahan Kerajaan kepada PBT dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh Dasar/Arahan tersebut diterima.
 • Penyediaan kertas  Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh  7 hari bekerja setelah maklumat lengkap diterima.
 • Penyediaan Baucer Bayaran diangkat kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.
 • Penghantaran penyata kewangan PBT untuk pengauditan sebelum 31 Mei setiap tahun kepada Jabatan Audit Negara.
 • Pemakluman aduan / maklum balas PBT kepada PBT berkenaan dalam tempoh 3 hari bekerja setelah aduan / maklumbalas diterima.
 • Pemantauan Unit Pusat Setempat (OSC) PBT seluruh Negeri Kelantan sebelum 15 haribulan setiap bulan.
 • Penyaluran peruntukan pembangunan kepada PBT 2 kali setahun (sebelum berakhir bulan April dan Oktober setiap tahun).

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

Bahagian Pengurusan

 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

 • Urusan pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan.
 • Urusan permohonan cuti anggota perkhidmatan awam negeri (Separuh Gaji/ Tanpa Gaji) dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
 • Urusan permohonan ke luar negara / Cuti Haji dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Urusan perakuan tanggung kerja dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh perakuan diterima.
 • Urusan kes-kes tatertib dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penerimaan (dokumen lengkap) bagi kes-kes biasa.
 • Urusan kenaikan pangkat 2 bulan dari tarikh penerimaan (tertakluk kepada keputusan tapisan keselamatan SPRM) dari tarikh permohonan diterima.
 • Urusan tuntutan bayaran balik rawatan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Urusan pencen dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan.
 • Pengeluaran Keputusan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh peperiksaan.
 • Pengeluaran keputusan Kursus Induksi dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.
 • Mengeluarkan surat kebenaran menghadiri mesyuarat / taklimat dalam masa 1 minggu dari tarikh permohonan diterima.
 • Memproses permohonan pengecualian Induksi dan Peperiksaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima

 

..........100%..........

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Urus Setia Integriti Dan Kualiti


 • Mengadakan bengkel / ceramah / seminar / forum / sambutan hari Integriti dan sebagainya berkaitan integriti secara berkala sebagaimana yang telah diputuskan oleh jawatankuasa yang berkenaan.
 • Kajian mengenai integriti dan penyediaan laporannya dalam tempoh 14 hari dari  tarikh maklumbalas diterima.
 • Menyelaras pelaksanaan program Amalan Persekitaran Berkualiti (QE) bagi Pejabat SUK / jabatan / agensi Kerajaan Negeri Kelantan sehingga layak dipersijilkan / persijilan semula.
 • Menyelaras pelaksanaan program penarafan bintang (Star Rating) bagi pejabat SUK / jabatan / agensi Kerajaan Negeri Kelantan sehingga ke peringkat penilaian.
 • Menyelaras pelaksanaan program Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi Pejabat SUK Negeri Kelantan, iaitu kutipan data dan pemantauan.
 • Menyelaras pelaksanaan ISO 9001 : 2008 bagi Pejabat SUK Negeri Kelantan sehingga layak dipersijilkan / persijilan semula.
 • Menyelaras pelaksanaan program Budaya Kerja Berprestasi Tinggi (BKBT) / Pelan Transformasi Sektor Awam (PTSA) bagi Pejabat SUK/ jabatan / agensi Kerajaan Negeri Kelantan


100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Undangan Negeri

 

 • Memproses Kertas Kerja EXCO yang diterima dan diedarkan kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh lima hari bekerja.
 • Menyiapkan laporan minit selepas Persidangan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan serta merta pada hari persidangan.
 • Menghantar keputusan Persidangan / fail-fail kepada pihak yang berkenaan dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Memproses kelulusan permohonan di bawah peruntukan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh lima hari bekerja.
 • Memproses pembayaran pencen dan ganjaran kepada bekas ADUN sebaik sahaja Dewan Negeri dibubarkan dalam masa 3 hari bekerja.
 • Memproses permohonan pencen terbitan selepas menerima permohonan lengkap daripada pemohon dalam masa 3 hari bekerja.
 • Memproses Borang Tuntutan Perjalanan Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri dalam masa 4 hari bekerja.

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

90%

 

100%

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

 • Permohonan bagi penggunaan kenderaan Kerajaan dalam masa 1 hari bekerja.
 • Permohonan Pegawai untuk mendapatkan tempahan bilik di Rumah Sri Kelantan, Jalan Stonor, Kuala Lumpur dalam masa 1 jam.
 • Penyesuaian penyata penyesuaian bulanan disempurnakan tidak lebih daripada 10 hari bekerja selepas flimsy boleh dicetak.
 • Penyediaan bayaran gaji dan elaun disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh terima tuntutan yang lengkap.
 • Penyediaan baucer bayaran tuntutan oleh pembekal disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh terima tuntutan yang lengkap.
 • Pengeluaran resit-resit bayaran disempurnakan dalam masa setengah jam selepas menerima bayaran.
 • Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden Kerja disempurnakan dalam masa 3 hari daripada tarikh menerima permohonan yang lengkap.
 • Pengeluaran surat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tender Negeri kepada agensi pelaksana disempurnakan tidak lebih daripada 3 hari selepas tarikh mesyuarat.
 • Pengeluaran surat tawaran kerja/Inden Kerja kepada penyebut harga yang berjaya disempurnakan tidak lebih daripada 3 hari selepas tarikh mesyuarat .
 • Menguruskan aduan kerosakan kecil di pejabat dalam masa 5 hari bekerja.
 • Memastikan kerja-kerja pembersihan  oleh kontraktor dilantik dan unit bertanggungjawab melaksanakan  pembersihan dengan baik dan memuaskan dalam masa 5 hari bekerja.
 • Memastikan kenderaan Kerajaan diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan dalam masa 3 bulan.
 • Memastikan stok bekalan pejabat dalam simpanan sentiasa ada dan mencukupi dalam masa 1 bulan.
 • Memastikan pengurusan rekod inventori dan harta modal sentiasa dikemaskini dalam masa 5 hari bekerja.
 • Menyelenggara inventori dan harta modal supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan dalam masa 1 bulan,

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

90%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Unit Audit Dalam

 

 • Menjalankan pengauditan sekurang-kurangnya 7 agensi negeri dalam setahun.
 • Menjalankan pengauditan pengurusan kewangan dan prestasi mengikut Standard Pengauditan Antarabangsa.
 • Menyediakan laporan audit yang seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka.
 • Mengemukakan Laporan Pemerhatian Audit kepada auditi 14 hari bekerja selepas selesai pengauditan.
 • Mengadakan ‘Exit Conference’ 14 hari bekerja selepas menerima jawapan maklumbalas daripada auditi.
 • Mengemukakan Laporan Akhir Pemerhatian Audit kepada auditi dalam 7 hari bekerja selepas ‘Exit Conference’.

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

 

 

 • Pembangunan sistem aplikasi secara dalaman dan luaran disempurnakan dalam tempoh yang dipersetujui oleh pihak BPTM dan pelanggan.
 • Pemantauan atau/dan penyelenggaraan ke atas pemakaian  sistem aplikasi yang dibangunkan dibuat setiap empat (4) bulan sekali dari tarikh disiapkan.
 • “Performance Review” untuk sistem aplikasi di bawah kawalan BPTM dibuat dan disiapkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan aduan oleh pelanggan.
 • Menyediakan ulasan/pandangan teknikal untuk diangkat bagi mendapat pertimbangan Jawatankuasa Pemandu ICT Negeri (JPICT) dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh penerimaan dokumen oleh pelanggan.
 • Mengambil tindakan terhadap aduan masalah capaian rangkaian di bawah kawalan BPTM dalam tempoh dua (2) jam dari masa aduan diterima.
 • Memuat naik maklumat ke Portal Rasmi Kelantan (http://www.kelantan.gov.my) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.
 • Pendaftaran ‘sub-domain’ dan ‘hosting’ dalam tempoh satu (1) jam dari masa permohonan diterima.
 • Pendaftaran akaun e-mel rasmi (http://webmail.kelantan.gov.my) dalam tempoh satu (1) jam dari masa permohonan diterima.
 • Laporan pemantauan dikeluarkan kepada pelanggan dan “stakeholder” dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pemantauan dan pemeriksaan dibuat.
 • Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan peralatan ICT di semua Bahagian/Unit di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan dalam tempoh dua (2) jam dari masa aduan diterima.

 

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Bahagian Pengurusan Korporat

 

 

 • Pengesahan terima aduan dimaklumkan kepada pelanggan dalam masa 1 hari bekerja selepas aduan diterima.
 • Menerbitkan Buletin Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 3 bulan sekali.
 • Menerbitkan Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 1 kali setahun sebelum akhir April tahun berikutnya.
 • Menerbitkan Diari/Buku Catatan Kerajaan Negeri 1 kali setahun sebelum akhir Disember tahun sebelumnya.
 • Memproses dan memilih Warga Contoh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri  minggu keempat setiap bulan.
 • Menguruskan kajian tahap kepuasan pelanggan 1 bulan sekali.

 

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Bahagian Pelancongan Dan Kebudayaan

 

 

 • Mempastikan sasaran kemasukan 4.5 juta hingga 4.8 juta pelancong setiap tahun dengan 20 peratus adalah pelancong Antarabangsa.
 • Mempastikan sasaran 5000 orang pelancong mengunjungi Gelanggang Seni dari Januari hingga Oktober setiap tahun.
 • Menyertai promosi pelancongan sebanyak 2 kali bagi Peringkat Antarabangsa  dan 6 kali bagi peringkat Domestik setiap tahun.
 • Mempastikan penerbitan brochure, poster, DVD/VCD dan majalah dibuat setiap suku tahunan.
 • Menganjurkan sekurang-kurang 2 kali kursus dan seminar untuk pengusaha Hotel Budget, Homestay, Travel Agen dan Pemandu Pelancong setahun.

 

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :


Powered by QuoteThis © 2008